المان های وودمارت

مقالات المان ها با سبک چرخشی

المان های وودمارت

مقالات پیشفرض

ترمز ABS

اولین سیستم ترمز ضد قفل کاملاً الکترونیکی در اواخر دهه ۱۹۶۰ برای هواپیمای کنکورد ساخته شد. سیستم ABS مدرن توسط Mario Palazzetti (معروف ...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

مقالات با تصاویر کوچک

المان های وودمارت

مقالات شطرنجی

المان های وودمارت

مقالات جایگزین

وبلاگ

ترمز ABS

اولین سیستم ترمز ضد قفل کاملاً الکترونیکی در اواخر دهه ۱۹۶۰ برای هواپیمای کنکورد ساخته شد. سیستم ABS مدرن توسط Mario Palazzetti (معروف ...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

پست های چرخشی